GKS Pniówek74 Pawłowice - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Patronat

Zegar

Najnowsza galeria

ZIMOWY MARATON, 15.12.2018
Ładowanie...

Kalendarium

19

01-2019

sobota

20

01-2019

niedziela

21

01-2019

pon.

22

01-2019

wtorek

23

01-2019

środa

24

01-2019

czwartek

25

01-2019

piątek

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 25, wczoraj: 533
ogółem: 545 178

statystyki szczegółowe

Logowanie

Regulamin Szkółki Piłkarskiej

         REGULAMIN

SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ

GKS „PNIÓWEK-74” PAWŁOWICE

    

               Cele organizacji zajęć sportowych dla dzieci:

 • Kształtowanie nawyków zdrowego trybu życia wśród dzieci
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego
 • Integracja społeczeństwa lokalnego
 • Promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie zdolności sportowych mieszkańców gminy

                Założenia regulaminowe:

 1. Organizatorem zająć sportowych dla dzieci  jest Górniczy Klub Sportowy „Pniówek-74”, ul. Sportowa, 43-251 Pawłowice. Odpowiedzialnym za organizację zajęć jest Członek Zarządu GKS „Pniówek-74” Koordynator Szkółki Piłkarskiej – Robert Piekarski.
 2. Zajęcia odbywają się w ramach zadania publicznego wspieranego z dotacji przydzielonych przez Gminę Pawłowice.
 3. Adresatem zadania są dzieci i młodzież wykazujące zainteresowanie uprawianiem piłki nożnej. Zajęcia prowadzone będą w ośmiu grupach wiekowych.
 4. Nabór prowadzony będzie przez trenerów zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej i ulotkach.
 5. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów sportowych GKS „Pniówek-74”, posiadających odpowiednie uprawnienia.
 6. Zajęcia odbywać się będą na obiektach sportowych będących w posiadaniu GKS „Pniówek-74” oraz wynajmowanych od innych podmiotów (boiska piłkarskie, hale sportowe, lodowisko, basen itp.). Koszty wynajmu obiektów sportowych pokrywa organizator.
 7. Zajęcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem od września do grudnia, ustalanym przez koordynatora zajęć i podawany do wiadomości zawodnikom. Zajęcia odbywają się w określonych grupach wiekowych. Kryterium podziału na grupy jest wiek zawodnika. Liczba zawodników w grupie nie może przekraczać 25 osób.
 8. GKS „Pniówek-74” zastrzega sobie prawo do zmiany terminów zajęć z powodów niezależnych od klubu, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania uczestników. Wszelkie informacje dla uczestników przekazywane będą na bieżąco przez prowadzących zajęcia oraz na stronie internetowej GKS „Pniówek-74”
 9. Opłata za udział w zajęciach wynosi 80 zł/miesiąc . Wpłatę za dany miesiąc należy dokonać do dnia 10-tego danego miesiąca  na konto: GetinBank Nr 68 1560 1094 2133 0274 7431 0008
 10. GKS „Pniówek-74” zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty, pod warunkiem przekazania informacji uczestnikom w terminie co najmniej 1 miesiąca przez wprowadzeniem zmiany.
 11. Ze względu na wcześniejszą rezerwację obiektów sportowych, w przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie przez Koordynatora.
 12. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, w tym niedokonanie opłaty w terminie do jednego miesiąca od wymagalnego terminu, skutkuje skreśleniem z listy uczestników zajęć.
 13. Koszty udziału zawodników w turniejach sportowych będą pokrywane przez GKS „Pniówek-74” lub indywidualnie przez rodziców (opiekunów), wg szczegółowych ustaleń.
 14. GKS „Pniówek-74” zapewnia uczestnikom niezbędny sprzęt sportowy, w tym stroje sportowe. Przekazane zawodnikom stroje lub sprzęt sportowy będący własnością klubu, w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zajęciach szkółki, a także na wezwanie instruktora należy niezwłocznie zwrócić do klubu.
 15. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci, pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników bierze instruktor prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo zawodnika przed i po zajęciach, odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun.
 16. GKS „Pniówek-74” zapewnia ubezpieczenie zawodników w trakcie zajęć.
 17. W zajęciach sportowych udział mogą brać dzieci, które nie posiadają przeciwwskazań lekarskich.
 18. Organizatorzy zajęć nie ponoszą odpowiedzialności za utracone mienie pozostawione w obiektach sportowych.
 19. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 20. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów, na których prowadzone są zajęcia sportowe.
 21. Zgłoszenie uczestnika do zajęć prowadzonych prze GKS „Pniówek-74”, jest jednoznaczne z przyjęciem i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 

                                                                                          Stanisław Janosz

                                                                             Prezes Zarządu GKS „Pniówek-74”

Nasi Sponsorzy

 

Reklama

Tabela ligowa

0